O nama

O nama

Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora “Stol”

Udruženje defektologa, edukatora-rehabilitatora “Stol” ja vanstranačka organizacija koja svojm samostalnim, humanim i stručnim radom na području Kantona Sarajevo ostvaruje zajedničke interese u stručnom usavršavanju i unapređivanju odgoja, obrazovanja, zdravstvene, socijalne i pravne zaštite djece sa posebnim potrebama.

Znak Udruženja je Sunce sa kracima, žarko žute boje sa drvetom u sredini koje ima krošnju sa pet grana, bijele boje. U unutrašnjem dijelu kružno je upisano: surdoaudiolozi, somatopedi, tiflolozi, oligofrenolozi ili specijalni pedagozi i logopedi što predstavlja područja defektologije: tiflologija, oligofrenologija, surdoaudiologija, somatopedija, logopedija i sociopedija.

Znak predstavlja simbol rasta, razvoja, napretka i napredovanja. On dalje predstavlja simbol topline, pružanja i davanja, okupljanja – ujedinjenja, te simbol potpore, podrške i oslonca.

Ciljevi i zadaci Udruženja:

 • saradnja u organizovanju stručnog i naučnog djelovanja defektologa, edukatora – rehabilitatora u zemlji i inozemstvu,
 • stručno usavršavanje defektologa, edukatora-rehabilitatora i drugih stručnjaka, organizovanje i sudjelovanje na seminarima, radionicama, kursevima, stručnim skupovima, simpozijima i drugim oblicima edukacije,
 • sudjelovanje u donošenju propisa, zakona, njihovih dopuna, sa ciljem ostvarivanja prava djece i omladine sa posebnim potrebama,
 • sudjelovanje u donošenju propisa, zakona, njihovih dopuna, sa ciljem ostvarivanja prava članova Udruženja,
 • pokretanje i podržavanje naučno-istraživačkog rada,
 • proučavanje, praćenje i razmatranje defektološke problematike i davanje prijedloga za njeno unapređenje,
 • saradnja sa organima državne uprave, stručnim službenim fondovima, udruženjima i ustanovama koje se bave položajem defektologa, edukatora-rehabilitatora u društvu,
 • učešće u izradi programa rada i praćenje rada na procesu inkluzije,
 • primjena savremenih dostignuća u defektologiji i ostalim naukama u zemlji i inozemstvu,
 • unapređivanje statusa i prava djece i omladine sa posebnim potrebama u oblastima odgoja, obrazovanja, socijalne, zdravstvene i pravne zaštite,
 • saradnja i pružanje stručne pomoći institucijama koje se bave odgojem i obrazovanjem, rehabilitacijom, socijalnom, zdravstvenom i pravnom zaštitom osoba sa posebnim potrebama.
 • koordinacija i pomoć u organiziranju i djelovanju udruga defektologa, uključujući i statusna pitanja
 • razvijanje etičkog i humanog djelovanja defektologa i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama socijalne integracije
 • suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu
 • pokretanje izrade i izvođenja novih koncepcija i programa rada s osobama s teškoćama socijalne integracije
 • praćenje i proučavanje zakona i drugih propisa, te predlaganje njihovih promjena i dopuna u svrhu ostvarivanja prava i posebnih potreba osoba s teškoćama socijalne integracije