Članstvo

Članstvo

Članstvo u Udruženju

Članstvo Udruženja čine defektolozi, edukatori-rehabilitatori, kao redovni članovi. Udruženje može imati i članove saradnike i počasne članove.

Redovni članovi mogu biti defektolozi, edukatori-rehabilitatori sa područja Kantona Sarajevo i sa područja FBiH u čijim kantonima nije osnovano Udruženje.

Članovi saradnici Udruženja su stručnjaci drugih struka koji svojim neposrednim radom doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenih ovim Statutom i programom rada Udruženja.

Redovnim i članom saradnikom Udruženja postaje se popunjavanjem pismene pristupnice za članstvo.

Počasni članovi Udruženja mogu biti stručnjaci i drugi građani koji su značajno doprinijeli unapređenju defektološke teorije i prakse, odnosno drugim oblicima svoga djelovanja dali doprinos radu Udruženja.

Odluku o proglašenju počasnim članom Udruženja donosi Skupština Udruženja na prijedlog organa Udruženja drugih ustanova i humanitarnih organizacija.
O članstvu u Udruženju članu se izdaje članska iskaznica.
Oblik i sadržaj članske iskaznice propisuje Upravni odbor Udruženja.
U organe i tijela Udruženja mogu biti birani samo redovni članovi Udruženja.
Članovi saradnici mogu biti članovi programskih timova i radnih tijela Udruženja (komisija, programskih timova i sl.) o čemu odluku donosi Upravni odbor.

Redovničlanovi Udruženja imaju pravo:

 • prisustvovati sjednicama organa i tijela Udruženja,
 • predlagati raspravu o pitanjima iz djelatnosti Udruženja,
 • birati biti birani u organe i tijela Udruženja,
 • učestvovati u aktivnostima koje organizira Udruženje,
 • biti informisan o radu i aktivnostima organa i tijela Udruženja.

Redovni članovi Udruženja obavezni su:

 • aktivno učestvovati u ostvarivanju programskih zadataka Udruženja,
 • pridržavati se odredbi Statuta i drugih akata Udruženja i njegovih tijela,
 • svojimradom i ponašanjem doprinositi afirmaciji profesije,
 • redovno plaćati članarinu.

Članstvo u Udruženju prestaje:

 • pismenim zahtjevom člana za istupanje iz Udruženja,
 • neplaćanjem članarine duže od godinu dana.

Odluku o prestanku članstva donosi Upravni odbor. Protiv ove odluke član može uložiti prigovor Skupštini Udruženja u roku od 30 dana od prijema odluke.
Odluka Skupštine Udruženja je konačna.